Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2008 жылғы 16 ақпан.

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ ӘЛ-АУҚАТТЫН АРТТЫРУ –
МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ БАСТЫ МАҚСАТЫ

Құрметты қазақстандықтар!

Менің жыл сайынғы жолдауларым әдеттегідей жетістіктерімізді саралап, келешегімізді бағдарлауға, ең бастысы – баршамызға ортақ ұлы мақсатқа жетудің дұрыс жолын бірлесе айқындауымызға бағытталып келеді.
Қазақстан халқына арналған 2006 және 2007 жылдардағы Жолдауларымда мен ағымдағы міндеттер туралы ғана емес, біздің дамуымыздың келешегі жайында да айтқан едім. Осыған орай, әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарынан нық орын алу мен 30 корпоративтік көшбасшыларын қалыптастыру негізінде елді индустрияландыру міндеттері біздің басты стратегиялық мақсатымыз болып қала бермек.
Үстіміздегі жылы Үкімет олардың орындалуы жөнінде есеп беруі қажет.
Өткен жыл Қазақстан үшін жан-жақты экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңару жолында тағы бір сенімді ілгері қадам жасаған жыл болды.
Қазақстан 2008 жылды жаңа экономикалық жетістіктерімен, жаңарған саяси құрылымымен қарсы алды.
Ел Конституциясына енгізілген өзгерістер Парламент пен саяси партиялардың, азаматтық қоғам институттарының рөлін арттыра түсті. Тәуелсіз Қазақстанның тарихында тұңғыш рет теңдестірілген негізде парламент сайлауы өткізілді.Сайлауда «Нұр Отан» партиясы айқын басымдықпен жеңіске жетіп, алғаш рет Үкіметті қалыптастырды.
Әкімшілік реформа жалғасын тауып, оның аясында мемлекеттік органдар аппараттарының тұрақтылығын нығайтатын жауапты хатшылар институты құрылды.
Өткен жылғы экономикамыздың өсу қарқыны 8,5 процентті құрап отыр.Жалпы алғанда ел экономикасы 2001 жылдан бастап жылына орта есеппен 10 процентке өсіп отырған. Бұл өте үлкен де жедел өсу болып саналады.
Бүгінгі күнге дейін еліміздің айтарлықтай резерві қалыптастырылып, Ұлттық қор қаражатын қоса есептегенде ол шамамен 40 млрд. АҚШ долларын құрап отыр. Осындай елеулі жинақтаулардың болуы еліміздің қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуде өзекті рөл атқарды.
Еліміздегі әлеуметтік ахуал да тұрақты қалпында. 2000 жылдан бастап, мемлекеттік бюджеттің білім беруге, денсаулық сақтауға және әлеуметтік қамсыздандыруға арналған шығындары 5 еседен астам ұлғайды. 5 миллионнан аса біздің азаматтарымыз мемлекеттік әлеуметтік қорғаумен қамтылып отыр. Бұл көрсеткіш– осыдан бес жыл бұрынғыға қарағанда екі есеге артық.
Біз зейнеткерлерімізді қолдау көлемін ұдайы арттырып келеміз. Халықтың зейнетақылық жинақтаулары тұрақты түрде көбеюде, оның көлемі 1,1 триллион теңгеден асып түсті.
Әлеуметтік инфрақұрылым нығайып отыр. 2007 жылы ғана республика бойынша 76 мектеп пен 23 денсаулық сақтау нысаны салынды.
Біз демографиялық құлдырауды тоқтатуға қол жеткіздік.
Мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасының аясында өткен үш жыл ішінде 18 млн. шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілді, бұл біздің жоспарымыздағыдан 2,2 млн. шаршы метрге артық.
Жоғарыда аталынған қоғамдық өмірдің барлық салаларындағы ілгерілеу серпіні – біздің экономикамыздың өркендеуінің, сындарлы әлеуметтік саясатымыздың және тұрақты саяси жүйеміздің тиімділігінің айқын айғағы.

Уважаемые депутаты,
участники заседания, гости!

Сегодня в условиях ухудшения мировой конъюнктуры мы должны активизироватьвнутренние инвестиционные ресурсы с растущей ролью государственных холдингов, институтов развития, социально-предпринимательских корпораций.
Несмотря на возникшие сложности, по моему поручению Правительством предприняты меры по устойчивому росту экономики.
Необходимо сосредоточиться на решении краткосрочных и среднесрочных задач в следующих приоритетных направлениях.
Первое – добывающий сектор.
Главный вектор в нефтегазовой отрасли – усиление позиций государства в качестве влиятельного и ответственного участника международных нефтяных и энергетических рынков.
Для этого мы последовательно усиливаем государственное влияние в стратегически важных отраслях энергетической сферы. Мы уже увеличили казахстанскую долю в освоении нефтяного месторождений Кашаган, Кумколь, угольного разреза Богатырь и т.д.
Это крайне важно для нас и для обеспечения выхода на международный рынок с готовой продукцией, с высокой долей добавленной стоимости.
Работу в этом направлении надо продолжать.
Холдингу «Самрук» и региональным СПК надо принять конкретные меры поэффективному развитию и повышению конкурентоспособности горно-металлургической отрасли. Для этого надо разобраться и начать конкретно управлятьгосударственными пакетами акций существующих горно-металлургических компаний, а также взять на себя права недропользования разведанными месторождениями черных и цветных металлов, включая редкоземельные.
Совместно с Правительством решить вопрос разведки новых месторождений.
Второе– опережающееинфраструктурное обеспечение основных секторов экономики.
Правительству необходимо принять меры по развитию электроэнергетики, системы транспортировки. Эти сектора сегодняявно «не успевают» за развитием экономики Казахстана.
Первоочередными задачами в области обеспечения экономики и населения электроэнергией являются строительство Балхашской ТЭС, третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2, Мойнакской ГЭС и др.
Необходимо в 2009 году завершить строительство второй линии электропередач по проекту «Север-Юг Казахстана» и линии электропередач «Северный Казахстан-Актюбинская область». Это позволит снизить энергодефицитность Юга и Запада Казахстана.
Для стабильного обеспечения потребностей в газе южных регионов республики необходимо проработать вопрос и начать строительство магистрального газопровода«Бейнеу– Шымкент».
Необходимо внести конкретные предложения по строительству атомной электростанции в г.Актау.
Одновременно Правительство должно сконцентрировать свои усилия на внедренииэнергосберегающих и экологически чистых технологий.
К повсеместной экономии электроэнергии наши предприятия и граждане еще не приступили. Надо прямо сказать, что дешевая энергия заканчивается. Если хотим меньше платить, надо экономить. Это должно стать заботой каждого.
Правительство должно развернуть эту работу.
Необходимо обеспечить строительство и модернизацию железнодорожной и автомобильной инфраструктуры.
На концессионной основе мы уже в этом году должны завершить строительство железной дороги Шар-Усть-Каменогорск, начатьстроительствожелезнодорожных линий Мангышлак-Баутино, Ералиево-Курык и участка “Хоргос-Жетиген”, электрификацию железнодорожного участка Макат-Кандыагаш.
Для снижения дефицита подвижного состава необходимо подготовить в текущем году и приступить к реализации комплекса мер по развитию отечественного транспортного машиностроения.
Мы должны начать практическую реализацию самого крупного в Казахстане транспортного проекта – трансконтинентального коридора «Западная Европа - Западный Китай», который пройдет через южные области и через Актобе выйдет на Россию, создаст рабочие места, оживит экономику регионов.
В целях снижения нагрузки на бюджет, в основном, на концессионной основе, с последующим введением платности, начнется строительство и реконструкция автомобильных дорог Астана-Боровое, Астана-Караганда, Алматы-Капшагай, Алматы-Хоргос, а также Большой Алматинской Кольцевой дороги.
Для привлекательности и активизации концессионных проектов Правительству необходимо усовершенствовать действующую законодательную и нормативную базу.
Третье.Программа «30 корпоративных лидеров» – ее реализация способствуетпрактическому развитию несырьевого сектора экономики.
На сегодня уже появилось более 100 проектов, претендующих быть «прорывными». Реализуются такие важнейшие для экономики проекты, как строительствотретьегоЖанажолского газоперерабатывающего завода, горно-обогатительных комбинатов и медеплавильного завода в Актюбинской области, дальнейшее строительство алюминиевого завода и завода по производству хлора и каустической соды в Павлодарской области, организациясортопрокатного производства и производства металлургическогокремния в Карагандинской области и многие другие проекты.
В ближайшее время начнется строительство первого интегрированного газохимического комплекса в г.Атырау, в следующем году -газоперерабатывающего завода на базе месторождения Карачаганак, новогоалюминиевого завода в Костанайской области.
Мы продолжим реализацию проектов по созданию шинного комплекса в г.Астана, развитию логистических центров городах Астана и Алматы, созданию производства поликристаллического кремния.
Я перечислил только самые крупные объекты, а ведь за эти годы в Казахстане возникли сотни, тысячи новых предприятий. Стекольного производства в Казахстане никогда не было - это очень дефицитный, необходимый материал. Не было в Казахстане и производства алюминия.
В настоящее время действуют пять автосборочных предприятия, в том числе сборка легковых автомобилей. В Казахстане сегодня собирают радиотехнику, компьютеры. Мощно развивается мебельная промышленность, стройиндустрия и другие отрасли.
В целом Программа «30 корпоративных лидеров» должна вывести взаимодействие государства и бизнеса на принципиально новый уровень.
По показателю реализации «прорывных» проектов, в первую очередь, будет оцениваться работа профильных министерств, Фонда «Казына» и других холдингов, а также акиматов всех уровней.
***
Современный этап развития ставит в повестку дня ряд новых важнейших задач передагропромышленным комплексом страны.
За прошедшие 5 лет Казахстан достиг заметных результатов в развитии аграрного сектора. Валовая продукция сельского хозяйства выросла с 2002 года почти в 2 раза. Инвестиции увеличились более чем в 3 раза. Это стало возможным в результате огромной поддержки аграрного сектора государством. Вы хорошо помните трехлетнюю программу поддержки села, которую мы выполнили. Она дала мощный толчок.
Благодаря применению в последние годы современных технологий резко увеличился сбор зерновых культур.
Введение с 2004 года обязательного страхования урожая в растениеводстве позволило получать фермерам гарантированный доход даже в засушливые годы.
Принятые меры способствовали почти четырехкратному росту общего товарооборота в сельском хозяйстве, который превысил отметку в 4 миллиарда долларов США.
Повышение качества жизни наших аулов и сел будет оставаться приоритетным направлением государственной политики.
Учитывая складывающиеся мировые тенденции и имеющийся потенциал, агропромышленный комплекс должен стать важнейшей высокодоходной отраслью нашей экономики.
Цены на сельскохозяйственную продукцию растут, и в целом эта отрасль становится очень выгодной, сюда мы должны вкладывать деньги. И, уверен, село ответит ударным трудом и высокой отдачей.
Первое. Должна быть обеспечена продовольственная безопасность страны.
Для этого необходимо увеличить привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность.
Казахстан обеспечивает собственную потребность по основным видам продовольствия и имеет экспортный потенциал.
Особое внимание требуется уделить стимулированию производства важнейших продуктов питания, по которым не удовлетворяются потребности страны. К примеру, растительное масло, фрукты, сахар и другое. Мы имеем возможность решить эти проблемы.
Второе. Важно сосредоточить усилия на тех секторах сельского хозяйства, которые поставляют продукцию на экспорт. В частности, надо расширять экспортные каналы зерна через порты Каспийского и Черного морей и в направлении Китая.
Третье. Животноводческая отрасль также имеет большой экспортный потенциал. В качестве дополнительной меры необходимо перевести систему ветеринарии на международные стандарты.
Поручаю Правительству принять дальнейшие меры для системной поддержки сельского хозяйства на всех уровнях.
Особое внимание надо обратить на переработку сырья.
* * *
Теперь о приоритетахмакроэкономической политики.
Правительству, Нацбанку, Агентству по финнадзору необходимо сформировать действенные механизмы системного и оперативного реагирования государства на угрозы финансовой нестабильности и укрепить доверие международных рынков к экономике Казахстана.
Первое. Надо системно укрепить работу Агентства финансового надзора.
Главной задачей Агентства совместно с Национальным банком и Министерством финансов должно стать повышение конкурентоспособности и устойчивости финансовой системы страны, особенно банковского сектора. Жизнь будет вносить коррективы в наши планы. Мы должны быть готовы.
Надо усвоить уроки, преподанные ипотечным кризисом в США, оказавшим серьезное влияние на наши банки.
АФН должно более внимательно отслеживать ситуацию в каждом банке и в случае необходимости принимать превентивные и действенные меры.
Государственная поддержка не может быть односторонней, и банки должны взять на себя свою часть рисков. Если акционеры банков не желают или неспособны привлекать дополнительные ресурсы для своего развития, то государство должно быть готово предпринять необходимые меры.
При этом процесс регулятивного вмешательства должен быть предельно прозрачен и предсказуем для всего банковского сектора.
Приход иностранного капитала в банковский сектор мы рассматриваем как вотум доверия Казахстану, источник необходимой финансовой поддержки и лучшей международной практики банковских услуг.
Необходимо продолжить структурные реформы нашей финансовой системы. Это касается развития рынка ценных бумаг, современных финансовых инструментов, совершенствования законодательства о банкротстве, глубокой реформы судебной системы.
Мы должны развивать управление системными рисками, как в частном, так и в государственном секторах. Правительство, АФН и НацБанк должны выстроить гибкую и надежную систему управления рисками.
Предстоит также разработать систему мер быстрого реагирования для непредвиденных ситуаций.
Степень доверия населения и бизнеса, в том числе зарубежного, должна стать основным критерием эффективности финансовых органов страны.
Второе. Необходимо привести налоговую систему в соответствие с задачами нового этапа развития Казахстана. Действующий Налоговый кодекс сыграл позитивную роль в экономическом росте, однако в настоящее время его потенциал практически исчерпан. Кодекс насчитывает свыше 170 видов льгот и преференций, которые постоянно и бессистемно растут.
Правительству следует разработать новый Налоговый кодекс. Он долженспособствовать модернизации и диверсификации экономики, выходу бизнеса из «тени».
Новый Кодекс должен приобрести характер закона прямого действия,ограждающего от вольного толкования его норм налоговыми службами, сочетать качество администрирования и интересы налогоплательщиков.
Но, главное, он должен предусматривать снижение общей налоговой нагрузки для несырьевых секторов экономики, особенно для малого и среднего бизнеса. Ожидаемые потери бюджета должны быть компенсированы за счет повышения экономической отдачи от добывающего сектора.
Третье. Особую миссию в обеспечении эффективности и конкурентоспособности нашей экономики призвано выполнить вновь созданное по моему поручению Агентство по защите конкуренции.
Расширенные полномочия Агентства должны обеспечить успех в «борьбе» с ценовыми сговорами, недобросовестной конкуренцией, злоупотреблениями субъектов рынка своим доминирующим и монопольным положением, укреплять позиции казахстанского бизнеса в мире.
Нужен новый закон о конкуренции, который послужит серьезным толчком для роста предпринимательской активности в стране.
Четвертое. Надо усилить борьбу с инфляцией. Учитывая, что инфляция нарастает,усугубляемаядавлением со стороны глобальных экономических процессов, требуется принятие продуманных и адекватных действий со стороны Правительства.
Рассчитываю, что и Национальный Банк добьется весомых результатов в борьбе с инфляцией.
Государство должно активно управлять ситуацией в условиях глобальной экономической нестабильности. Все необходимые ресурсы для этого имеются.
Поэтому у Правительства и Национального Банка должен быть оперативный план стабилизационных действий в случае прогнозируемого замедления мировой экономики и возможного снижения цен на ряд экспортных товаров.
В первую очередь, Правительству необходимо временно, до преодоления проблем в финансовом секторе, сократить государственные расходы по всем направлениям и программам, кроме социальных.
Все вышеперечисленные планы должны подчиняться этому требованию.
Все, что может подождать, должно быть приостановлено. Это касается и всех регионов. Такая экономия будет способствовать снижению давления на инфляцию, а также увеличит резервы страны на случай возможного снижения цен на энергоносители и сырьевые ресурсы.

Уважаемые участники заседания!

Мы будем и дальше идти по пути совершенствования казахстанской модели политического и государственного устройства, сочетая общепризнанные закономерности демократического развития и традиции нашего общества.
Первое.За 16 лет Независимости мы реализовали собственную модель обеспечения общественной стабильности, межнационального согласия, формирования казахстанской идентичности и общеказахстанского патриотизма.
Это наше казахстанское «ноу-хау», которым мы по праву гордимся и обязаны бережно охранять.
В рамках Конституционной реформы вырос статус и полномочия Ассамблеи народа Казахстана.
Представляя интересы всего народа нашей многонациональной страны, депутаты от Ассамблеи призваны играть особую роль в процессе укрепления межэтнического мира и согласия в Казахстане.
Сейчас необходимо всемерное укрепление роли этого уникального казахстанского института. И депутаты, которые избраны от Ассамблеи, должны чувствовать эту ответственность, держать тесную связь с Ассамблей и ее организациями на местах.
Я всегда говорил и вновь со всей ответственностью хочу подчеркнуть, что для дальнейшего укрепления государства, его безопасности, устойчивого развития экономики и роста благосостояния наших граждан, Казахстану необходимы долгосрочная стабильность, мир и согласие.
Второе.Предстоит продолжитьразвитие современной политической системы в Казахстане.
Главную роль в этом процессе должны играть политические партии, неправительственные организации и другие общественные институты.
Укрепление партийных механизмов будет способствовать становлению современного гражданского общества, широкому вовлечению населения в общественные процессы.
На современном этапе модель с доминирующей партией «Нур Отан» может рассматриваться как оптимальная форма политической системы Казахстана.
Она открывает для всех других политических партий участие в выборах, возможность пройти в Парламент и участвовать во всех политических процессах. И нет никаких препятствий для появления новых партий и высказывания собственного мнения.
Третье. В условиях демократического общества большое значение приобретаетборьба с преступностью и коррупцией.
За прошедшие годы значительно укреплен потенциал правоохранительной и судебной систем страны для противодействия криминальным явлениям, охраны жизни и прав наших граждан.
Однако в их деятельности имеются существенныенедостатки.
Об этом говорилось на недавней Коллегии Генпрокуратуры с участием всех правоохранительных органов.
Правоохранительная и судебная система должны обеспечить справедливую и эффективную защиту прав казахстанцев, оградить бизнес от незаконных вмешательств.
Приоритетной целью в этой сфере должно стать предупреждение ипрофилактика правонарушений, а не карательные действия. Поэтому необходимо разработать и внести в Парламент в текущем году законопроект «О профилактике правонарушений».
Поручаю Администрации Президента обеспечить реализацию всех указанных мер, провести административную реформу в правоохранительных органах, а также во всех организациях, подотчетных Президенту страны.
Четвертое. Правительство должно ускоренными темпами реализовать предусмотренные административной реформой меры по развитию системы государственного управления Казахстана на принципах результативности, прозрачности и подотчетности обществу с учетом лучшего международного опыта.
Эти новые подходы должны быть отработаны на пилотных государственных органах в 2008 году – Министерствах юстиции, экономики и бюджетного планирования, финансов и акимате Южно-Казахстанской области.
Главной целью административной реформы должно стать повышение эффективности и результативности работы управленческого аппарата. Чтобы чиновники служили народу, как следует.
Одним из ключевых элементов административной реформы должна статьноваякадровая политика в стране. Человеческий фактор становится определяющим на современном этапе развития.
Необходимо разработать современные подходы, направленные на формирование в системе государственного управления профессионального ядра управленцев новой формации.
Большая роль в этом процессе должна принадлежать партии «Нур Отан». Партии следует активно участвовать в формировании кадров для системы государственного управления, выполняя роль «социального лифта» для достойных граждан.
Важная роль должна быть отведена молодому поколению, включая выпускников программы «Болашак». Молодые профессионалы должны найти свое место в происходящих в стране процессах, принять самое активное участие в строительстве будущего. Нового уровня работы требует работа с резервом.
Администрация Президента должна возглавить кадровую работу.
Пятое. Со следующего года, впервые в истории нашей страны, базой новой системы государственного бюджетного планирования станет 3-летний бюджет. Для этого Правительству уже в текущем году необходимо разработать новый Бюджетный Кодекс.
Надо также форсировать работу по модернизации и совершенствованию системы планирования, повышению эффективности использования средств бюджета и управления государственными активами.
Шестое. Правительство должно провести целенаправленный аудит, если хотите,«аудит с пристрастием», государственных средств, выделявшихся по основным государственным социально-экономическим программам.
Цель этого аудита – оценить достигнутые результаты, резкоповысить эффективность управления и расходованиягосударственных средств.
Седьмое.Правительство должно продолжить последовательную работу постимулированию конкурентоспособности малого и среднего бизнеса.
Надо поддержать работу микрокредитных организаций, в том числе за счет средств государства. Они оказывают поддержку сотням тысяч наших граждан в создании своего дела. Надо продумать меры по повышению доступности микрокредитования и созданию новых рабочих мест для большего количества казахстанцев.
Развитый предпринимательский сектор – это основа экономики любой страны.
В этой связи, в рамках административной реформы поручаю Правительствурешительно снизить административную нагрузку на бизнес, провести дальнейшее упрощение разрешительной системы, прежде всего лицензирования, сертификации, аккредитации.
Приведу один пример. По последнему отчету Всемирного банка «Ведение бизнеса», чтобы пройти все экспортные процедуры в Казахстане необходимо затратить 89 дней, а, к примеру, в Эстонии для этого надо только 5 дней.
Настоящим бедствием для предпринимателя становятся различного рода проверки, которые предусмотрены свыше 50 законами!
Некоторые ведомства изыскивают возможность под различными предлогами в нарушение законодательства «проверить» предприятие несколько раз. Это серьезно отвлекает бизнес от своего дела. И это идет против политики, которую я провожу.
Надо значительно сократить количество проверок правоохранительными и другими проверяющими органами, и упорядочить их.

Дорогие казахстанцы!

Постоянное улучшение социального самочувствия казахстанцев, всех слоев и социальных групп казахстанского общества, является и будет оставаться на первом плане государственной политики.
Стандарты качества жизни должны стать эффективным рыночным инструментом развития человеческого капитала и социальной модернизации Казахстана, не приводя при этом к росту иждивенческих настроений.
Социальная политика государства может быть эффективной только в том случае, если она нацелена на создание рабочих мест и вовлечение трудоспособного населения в экономику страны. Этому принципу мы следовали ранее и намерены придерживаться его в будущем.
У нас есть все основания и далее повышать уровень жизни социально незащищенных слоев населения, в соответствии с предвыборной платформой партии «Нур Отан», рассчитанной на 5 лет.
Новый трехлетний бюджет должен обеспечить:
увеличение относительно 2007 года в целом средних размеров пенсий в 2,5 раза к 2012 году, в том числе в 2009 году – на 25%, в 2010 году – 25% и в 2011 году - на 30%. При этом к 2011 году размеры базовых пенсионных выплат должны вырасти до 50% от размера прожиточного минимума;
увеличение размеров государственных социальных пособий и специальных государственных пособий с 2009 года - в среднем ежегодно на 9%;
поэтапное увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком подостижению им одного года в 2010-2011 гг. до уровня, превышающего размеры пособий 2007 года в среднем в 2,5 раза;
увеличение с 2010 года размера единовременных пособий на рождение 4-го и более ребенка более чем в 4 раза по отношению к 2007 году;
повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с поэтапным ее приближением к 2-х кратному уровню к 2012 году, в т.ч. в 2009 году – на 25%, 2010 году – на 25% и в 2011 году - на 30%.
в 2009 году надо увеличить ежегодную квоту для переселения на историческую Родину оралмановна 5 тысяч семей, довести до 20 тысяч семей в год.
Обеспечение социального благополучия должно сопровождаться повышением качества жизнедеятельности, а также человеческих ресурсов страны. Это главная миссия научно-образовательного и здравоохранительного комплексов страны.
***
Білім беру саласының басты міндеті – 2010 жылға дейінгі білім беруді дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны орындай отырып, осы саланың сапалы қызмет көрсету аясын кеңейту.
Бірінші. Білім және ғылым министрлігі және облыс әкімдері үш жылдың ішінде заманға сай білім алуға және озық технологияларды игеруге мүмкіндік беретін білім берудің тиімді инфрақұрылымын жасауды аяқтайтын болсын.
Үстіміздегі жылы біз 68 мың оқушы орынға арналған 88 мектептің құрылысын, ал 2009 – 2010 жылдары тағы да 69 мың оқушы орынға арналған 102 мектептің құрылысын аяқтаймыз.
Екінші. Үкіметке, мемлекеттік холдингтерге, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен бірлесе отырып кәсіптік-техникалық білім беруді одан әрі дамыту бағдарламасын әзірлеп, іске асыруды тапсырамын.
Бұл бағдарлама ел экономикасы үшін барынша қызығушылық тудырып отырған тиісті білім салаларына шетел ғалымдары мен оқытушыларын тартуды көздеуі тиіс.
Бұған, ең алдымен, жұмыс берушілер мен олардың қауымдастықтары, яғни бірінші кезекте осындай кадрларға зәрулік танытқан бизнес өкілдері белсенді түрде тартылуы қажет.
Үшінші. Үкімет «Тілдердің үш тұғырлылығы» мәдени жобасын іске асыруды жеделдетуі тиіс. Бүкіл қоғамымызды топтастырып отырған мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін оқыту сапасын арттыру қажеттігіне ерекше назар аударғым келеді.
Халықаралық тәжірибелерге сүйене отырып қазақ тілін оқытудың қазіргі заманғы озық бағдарламалары мен әдістерін әзірлеп, енгізу қажет. Мемлекеттік тілді тиімді меңгерудің ең үздік, инновациялық әдістемелік, практикалық оқу-құралдарын, аудио- бейнематериалдарды әзірлеу керек.
Қазақ тіліндегі оқулықтар шығаруға арналған тендерді үнемі жеңіп алатын бір-екі баспа ғана бар. Сонда оқулықтардың сапасын жақсарту үшін қандай бәсекелестік болмақ. Қазақ тіліндегі оқулықтардың сапасы сын көтермейді. Олар адамдарды қазақ тілін үйренуге емес, қазақ тілінен қашуға бейімдейді. Осы салаға жауапты тиісті органдар нақты шешім қабылдауы тиіс.
Төртінші. Әзірге халықты мектепке дейінгі балалар мекемелерімен қамтамасыз етуде «бетбұрыс» жасала қойған жоқ. Үкімет пен әкімдер барлық жерде бұл проблеманы терең зерделеп, осы негізде бұл мәселенің шешімін әзірлеуі тиіс.
Кішкентай бүлдіршіндердің дамуына ықпал ететін үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы ретіндегі мектепке дейінгі білім беруге баса назар аударған жөн. Және бұл сатыны олардың шығармашылық және интеллектуалдық қабілеттерін дамытуға арналған т
Дата cоздания: 15 Қазан 2015 11:43 Дата редактирования: 15 Қазан 2015 11:43

Ауа райы

?>> −18° в Улытау
Влажность 66%,
Ветер 4 м/с,
Давление 716

Курс валют

  • Доллар 418.72
  • Евро 495.47
  • Рубль 5.70

Опрос

архив
Получали ли Вы электронные услуги на портале электронного правительства?
  • akorda.kz
  • strategy2050.kz
  • e.gov.kz
  • karaganda-region.gov.kz
  • http://competitiveness.kz/
  • expo2017astana.com